Sodium hydroxide

Source of the photo
https://pol-aura.pl/wodorotlenek-sodu-roztwor-1-0m-1310-73-2-p-2820.html
Author of the description
Feigl Viktória

VEGYI ANYAG ADATLAP

 

VEGYI ANYAGOK AZONOSÍTÁSA

Kémiai név

Nátrium-hidroxid

Szinonimák

Marószóda

IUPAC név

Nátrium-hidroxid

CAS-szám

1310-73-2

REACH regisztrációs szám

 

EK-szám

215-185-5

Molekulaképlet

NaOH

Anyagcsoport / vegyi család

Szervetlen. Alkáli.

Megjelenés

Fizikai állapot

Szag

Forma

Szín

 

Szilárd (20 ° C és 1013 hPa) [2]

Szagtalan [3,5]

Kristályos [3,5]

Fehér [3,5]

FELHASZNÁLÁSI ÉS KEZELÉSI KÉRDÉSEK

Megfelelő azonosított felhasználások

Ezt az anyagot a fogyasztók, cikkekben, hivatásos dolgozók (széles körben elterjedt), formulázás vagy újracsomagolás, ipari telephelyek és gyártás során használják. [1]

Vegyiparban, kőolaj-finomításban, tisztítószerekben, lefolyótisztítókban használják. [3,4]

Az iparban a legszélesebb körben alkalmazott marószer. [3,6]

Megfontolások kezelése

Megelőzési nyilatkozatok:

Az anyag kezelésekor: ne lélegezze be a port, füstöt, gázt, ködöt, gőzöket vagy permetet; viseljen védőkesztyűt és / vagy ruházatot, valamint szem- és / vagy arcvédőt a gyártó / beszállító előírása szerint.

Válasznyilatkozatok:

Baleset esetén: Ha a bőrre (vagy hajra) kerül: azonnal vegye le a szennyezett ruházatot. Öblítse le a bőrt vízzel vagy zuhanyzóval. Az anyag károsodásának elkerülése érdekében szívja fel a kiömlött anyagot. Lenyelés esetén: öblítse ki a szájat. Ne hánytasd magad. Ha a szembe jut: öblítse le óvatosan vízzel néhány percig. Távolítsa el a kontaktlencséket, ha vannak és könnyen elvégezhetők - folytassa az öblítést. Azonnal hívjon mérgező központot vagy orvost / orvost.

Ártalmatlanítási nyilatkozatok:

Az anyagot a helyi / regionális / nemzeti / nemzetközi előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni. Ne lélegezze be a port, füstöt, gázt, ködöt, gőzt vagy permetet; viseljen védőkesztyűt és / vagy ruházatot, valamint szem- és / vagy arcvédőt a gyártó / beszállító előírása szerint. [2]

FIZIKAI-KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Molekuláris tömeg

39,997 g / mol [3]

Térfogatsűrűség / fajsúly

2,13 g / cm³ (20 ° C) [2]

pH

0,05 tömeg% -os oldat pH-ja körülbelül 12; 0,5% -os oldat körülbelül 13; 5% -os oldat kb. 14 [3,5]

EC

 

Olvadáspont

323 ° C [2]

Forráspont

1 388 ° C (101,325 kPa) [2]

Lobbanáspont

 

Gyúlékonyság

Nem gyúlékony [3,4]

Gőzsűrűség

 

Gőznyomás

1,82X10-21 Hg 25 ° C-on / extrapolált / [3,5]

vízben oldhatóság

1 g 0,9 ml vízben, 0,3 ml forrásban lévő vízben oldódik [3,5]

Oldékonyság szerves oldószerekben

1 g 7,2 ml abszolút alkoholban, 4,2 ml metanolban oldódik; glicerinben is oldódik [3,5]

Hidrolízis

 

Ionitás a vízben

 

Felületi feszültség

18 ° C-on: 74,35 dyn / cm (2,72 tömeg%), 75,85 dyn / cm (5,66 tömeg%), 83,05 dyn / cm (16,66 tömeg%), 96,05 dyn / cm (30,56 tömeg%), 101,05 dyn / cm ( 35,90 tömeg%) [3,5]

Diszperziós tulajdonságok

 

Stabilitás és reakciókészség

Kémiai stabilitás

Normálisan stabil, de emelt hőmérsékleten és nyomáson instabillá válhat. [3,5]

Erős lúgos anyagok, amelyek teljes mértékben disszociálnak a vízben. [11]

Reakciókészség veszélyei

Átalakítás nátrium-karbonáttal levegő szén-dioxiddal [3,5]

A vízzel történő hígítás hőt szabadít fel, amely valószínűleg elegendő ahhoz, hogy helyi forrást és fröccsenést okozzon. [3,4]

Hevesen reagál savval és maró hatású fémekre, például alumíniumra, ónra, ólomra és cinkre. Így éghető / robbanásveszélyes gáz (hidrogén) keletkezik. Reagál ammóniumsókkal. Ez ammóniát termel. Ez tűzveszélyt jelent. Nedvességgel és vízzel érintkezve hő keletkezik. [3,7]

Maró hatás

Fémekre maró hatású lehet [1]

Polimerizáció

Nem polimerizált [3,5]

Inkompatibilitás különféle anyagokkal

Nem összeférhető abszorbensek: Cellulóz-alapú abszorbensek

Ásványi alapú és agyag alapú abszorbensek [4]

Különleges megjegyzések a reaktivitással kapcsolatban

Nem éghető. [3,5]

 

Fizikai, kémiai és biológiai együtthatók

Koc

 

Kow

 

pKa

 

Henry állandó

 

KÖRNYEZETI Sors és magatartás

Mesterséges szennyező források

A szintetikus szerves vegyi anyagok feldolgozóiparából (gyártás / feldolgozás) felszabaduló tipikus szennyező anyagok becsült nátrium-hidroxid-kibocsátása (egység-folyamat, termék) lehet: alkilezés, etil-benzol, 1,9 és 21,5 között; kondenzáció, polietilén-tereftalát, 0,065 - 23,1; dehidrogénezés, izoprén, 0,5-19; dehidrohalogénezés, vinilidén-klorid, 45,5-605,5; polimerizáció, polietilén-tereftalát, 0,1–23,1 (mindegyik g / előállított kg-ban kifejezve) [3, 13]

Általános földi sors

 

Általános vízi sors

Szilárd, vízmentes nátrium-hidroxid talajra kerülése esetén talajvízszennyezés lép fel, ha a tisztítás előtt csapadék keletkezik. A csapadék feloldja a szilárd anyag egy részét (sok hő leadásával) és nátrium-hidroxid vizes oldatát hozza létre, amely képes lesz beszivárogni a talajba. Az előállított oldat koncentrációját és tulajdonságait azonban nehéz megjósolni. [3,5]

Általános légköri sors

A légköri kibocsátásokat, mivel az aeroszolokat a szén-dioxid gyorsan semlegesíti, és a sókat eső mossa ki (EU RAR 2007, 3.1.1. Szakasz, 19. oldal, és 3.1.3.4. Szakasz, 26. oldal). [12]

Általános perzisztencia és lebonthatóság

 

Abbiotikus lebomlás és metabolitok

 

Biodegradáció és metabolitok

A REACH-rendelet szerint a vizsgálatot nem kell elvégezni, ha az anyag szervetlen (VII. Melléklet, 2. oszlop adaptáció). [12]

Biokoncentráció

Tekintettel a magas vízoldékonyságára, a NaOH várhatóan nem biokoncentrálódik az organizmusokban. [2, 12]

Elpárologtatás

 

Fotolízis

 

Hidrolízis

Vízben nagyon jól oldódik, nátrium- és hidroxil-ionként van jelen a környezetben. [2]

Talajadszorpció, mobilitás és mobilitás A REACH-rendelet szerint adszorpciós / deszorpciós vizsgálatot nem kell elvégezni, ha a fizikai-kémiai tulajdonságok alapján az anyag várhatóan alacsony adszorpciós potenciállal rendelkezik (VIII. Melléklet, 2. oszlop adaptáció). [12]

Egyéb 

 

KÖRNYEZETI KONCENTRÁCIÓK

Mért adatok

A NaOH nátrium- és hidroxil-ionként van jelen a környezetben. 
Mind a nátrium, mind a hidroxilionok természetes előfordulása széles. Globális vízellenőrzési programban (UNEP, 1995)
A pH és a nátrium koncentrációja két paraméter volt, amelyet sok tóban és folyóban figyeltek meg. 
A világ legfontosabb édesvízi vízi ökoszisztémái éves átlagos pH-értékeket tártak fel 6,5 és 8,3 között 
de más vízi ökoszisztémákban alacsonyabb és magasabb értékeket mértek. 
A tavakban és folyókban a nátriumkoncentráció erősen változó, és a kőzet természetes mállásától ered, 
az óceáni bemenetek légköri transzportjából és az antropogén források sokféle változatából. 
A nátriumkoncentráció az európai folyókban 1,2 és 574 mg / l között mozog. [12]

ÖKOTOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Az ökoszisztémára gyakorolt ​​általános káros hatások

Ez az anyag veszélyes lehet a környezetre. Különös figyelmet kell fordítani a vízi szervezetekre. [7]

A NaOH környezetre gyakorolt ​​veszélyét a hidroxilion (pH hatás) okozza. Emiatt a

A organizmusokban lévő NaOH a vízi vagy szárazföldi ökoszisztéma pufferkapacitásától függ. [11]

Akut toxicitás (LC50, EC50)

Vízi rendszerek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A rendelkezésre álló adatok azt mutatják, hogy a 20–40 mg / l NaOH-koncentráció akutan mérgező lehet a halakra és a gerinctelenekre (egyetlen faj vizsgálata). A felhasznált vizsgálati vizekben a NaOH ilyen mennyiségének hozzáadása miatt a pH növekedésére vonatkozó adatok hiányoznak. A viszonylag alacsony pufferkapacitású vizekben a 20–40 mg / l NaOH-koncentráció pH-növekedést eredményezhet egy vagy több pH-egységgel (EU RAR, 2007; 3.2.1.1.3. Szakasz, 30. oldal). [12]

 Az érvényes adatok hiánya ellenére nincs szükség további vízi toxicitási vizsgálatokra NaOH-val, mivel az összes rendelkezésre álló vizsgálat meglehetősen kicsi toxicitási értékeket eredményezett (akut toxicitási tesztek: 20–450 mg / l), és elegendő adat áll rendelkezésre. a fő taxonómiai csoportok által tolerált pH-tartományok. [12]

A halakkal végzett tesztek akut LC50-értékeket és toxikus / letális koncentrációkat eredményeztek, 35 és 189 mg / l között. [12]

A gerinctelen víziállatokkal végzett vizsgálatok akut LC50-értékeket és toxikus / letális koncentrációkat eredményeztek 30 és <vagy = 1000 mg / L között [12].

Nincsenek érvényes vizsgálatok a mikroorganizmusokra gyakorolt ​​toxicitási végpontról. Ennek ellenére nincs szükség további vízi toxicitási vizsgálatokra NaOH-val, mivel az összes rendelkezésre álló vizsgálat meglehetősen kicsi toxicitási értékeket eredményezett, és elegendő adat áll rendelkezésre a fő taxonómiai csoportok által tolerált pH-tartományokról (EU RAR NaOH , 2007; 3.2.1.1.4. Szakasz, 30. oldal). [12]

Rövid távú toxicitás a vízi gerinctelenekre: EC50 (48 óra) 40,4 mg / L [2]

EC50; Ceriodaphnia dubia  ( vízibolha ) életkor <24 óra újszülött; Feltételek: édesvíz, statikus, 23 ° C; Koncentráció: 40380 ug / l 48 órán át (95% -os megbízhatósági intervallum: 34590-47130 ug / l); Hatás: mérgezés, immobilizáció / 100% -os tisztaság /

LC50; Faj:  Carassius auratus  (Aranyhal); Feltételek: édesvíz, statikus; Koncentráció: 160000 ug / l 24 órán át

LC100; Faj:  Cyprinus carpio ; Koncentráció: 180 ppm 24 órán át 25 ° C-on / A biológiai vizsgálat körülményei, amelyeket a vizsgált forrás nem határoz meg /

LC50; Faj:  Poecilia reticulata  (Guppy) korosztály 3-4 hetes fiatal szervezetek; Feltételek: sós víz, megújulás, 24 ° C, pH> 9,8- <10,0, sótartalom 2,8%, oldott oxigén> vagy = 70% telített; Koncentráció: 209000 ug / l 24 órán át (95% konfidenciaintervallum: 153000-286000 ug / l), Koncentráció: 196000 ug / L 48 órán keresztül (95% konfidencia intervallum: 144000-267000 ug / l), Koncentráció: 196000 ug / L 96 órán át (95% konfidenciaintervallum: 144000-267000 ug / l) / 98,6% tisztaság / [3,5]

A vízben lévő 20-100 mg / l koncentráció a vízi élővilág egyes fajait elpusztítja a pH növekedése miatt. [3]

Földi rendszerek A magas vízoldékonyság és a nagyon alacsony gőznyomás azt jelzi, hogy a NaOH főleg vízben található. A vízben (beleértve a talaj vagy az üledék pórusvízét is) a NaOH nátriumionként (Na +) és hidroxilionként (OH-) van jelen, mivel a szilárd NaOH gyorsan feloldódik, majd disszociál a vízben (EU RAR, 2007; 3.1.3. Szakasz, 24-25. oldal). Ha felszíni vizekbe bocsátják, a részecskékbe és az üledékbe való szorpció elhanyagolható lesz, ezért az ir nem halmozódik fel az élő szövetekben. [12]

Krónikus toxicitás (NOEC, LOEC)

 

Vízi rendszerek

 

A halakra vonatkozó érvényes hosszú távú toxicitási vizsgálatok nem állnak rendelkezésre. Ennek ellenére nincs szükség további toxicitási vizsgálatokra NaOH-val, mivel az összes rendelkezésre álló vizsgálat meglehetősen kicsi toxicitási értéktartományt eredményezett (krónikus toxicitási teszt> vagy = 25 mg / L), és elegendő adat áll rendelkezésre a pH-tartományokról, amelyek fő taxonómiai csoportok tolerálják (EU RAR, 2007, 3.2.1.1.4. szakasz, 30. oldal). [12]
Földi rendszerek

A magas vízoldékonyság és a nagyon alacsony gőznyomás azt jelzi, hogy a NaOH főleg vízben található. A vízben (beleértve a talaj vagy az üledék pórusvízét is) a NaOH nátriumionként (Na +) és hidroxilionként (OH-) van jelen, mivel a szilárd NaOH gyorsan feloldódik, majd disszociál a vízben (EU RAR, 2007; 3.1.3. Szakasz, 24-25. oldal). Ha felszíni vizekbe bocsátják, a részecskékbe és az üledékbe való szorpció elhanyagolható lesz, ezért az ir nem halmozódik fel az élő szövetekben. [12]

Egyéb  

EMBERI EGÉSZSÉGÜGYI HATÁSOK és VÉDELEM

Az emberi expozíciós utak

Belégzés, lenyelés, bőr- és / vagy szemkontaktus [3,8]

Általános hatások

Szemirritáció, bőr, nyálkahártya; tüdőgyulladás; szem, bőr égési sérülések; átmeneti hajhullás [3,8]

Erős lúgos kémiai / maró hatás: elpusztítja a lágy testszöveteket, mély, átható égési sérülést eredményezve [3,6]

Hatásmechanizmus: A lúgok folyékony nekrózist okoznak a zsírok elszappanosodásával és a fehérjék oldódásával. Csökken a szövet kollagéntartalma, a sejtmembrán lipidjeinek elszappanosodása és a sejthalál. Higroszkóposak is, és felszívják a vizet a szövetekből. Ezek a hatások tapadást és mély behatolást eredményeznek a szövetekbe. [10]

Endokrin rendellenességek

 

Mutagenitás

Ames reverziós teszt S. typhimuriummal: negatív metabolikus aktivációval vagy anélkül. DNS-javító teszt E. colival: negatív metabolikus aktivációval vagy anélkül. Kromoszóma-aberrációs teszt kínai hörcsög petefészek (CHO) K1 sejtekkel: netagive metabolikus aktiváció nélkül, pozitív metabolikus aktivációval, valószínűleg az S9 klasztogén bomlástermékeinek képződése miatt. Micronucelus teszt egér csontvelő sejtekkel: negatív [11]

Az in vitro és az in vivo genetikai toxicitási teszt sem mutatott bizonyítékot a mutagén aktivitásra. Ezenfelül várhatóan a normál kezelési és használati körülmények között a NaOH nem lesz szisztémásan hozzáférhető a szervezetben, ezért további vizsgálatokat szükségtelennek tartanak (EU RAR of sodium hydroxide, 2007, 4.1.2.6 szakasz, 72. oldal). A REACH rendelet értelmében további mutagenitási vizsgálatokat kell mérlegelni pozitív eredmények esetén (2. oszlop, VII., VIII. Melléklet). Ezért a mutagenitás további vizsgálata nem releváns a NaOH szempontjából. [12]

Végpont következtetés:  Nem észleltek káros hatást (negatív) [12].

Karcinogenitás

Nem szerepel [3].

A pozitív in vitro és in vivo mutagenitási adatok hiánya nem támasztja alá a karcinogenitás osztályozását, és nem támasztanak alá további állatkísérleteket a karcinogenitás értékelésére [12].

Reprotoxicitás

A reproduktív vagy fejlődési toxicitás osztályozása nem szükséges, mivel a normál kezelési és használati körülmények között a NaOH várhatóan nem lesz szisztémásan hozzáférhető a szervezetben, és az anyag nem éri el a magzatot, valamint nem éri el a hím és a női reproduktív szerveket sem (EU RAR of sodium hydroxide (2007) ), 4.1.2.8. szakasz, 73. oldal) [12].

Teratogenitás

 

Anyagcsere: felszívódás, eloszlás és kiválasztás  
 Bőr-, szem- és légzőszervi irritációk

Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz [1]. Az anyag belélegzése, lenyelése vagy bőrrel való érintkezése súlyos sérüléseket vagy halált okozhat. Olvadt anyaggal való érintkezés súlyos égési sérüléseket okozhat a bőrön és a szemen. [3,4]. A 0,5-4,0% -os koncentrációk irritálják a bőrt. [11]

Bőr- és szemirritáció: szem / majom, 1% / 24 órás adag, súlyos hatás  [13]

Bőr- és szemirritáció: szem / nyúl, 0,4 mg-os adag, enyhe hatás  [13]

Bőr- és szemirritáció: szem / nyúl, 1% -os adag, súlyos hatás  [13]

Bőr- és szemirritáció: szem / nyúl, 0,050 mg / 24 óra dózis, súlyos hatás  [13]

Bőr- és szemirritáció: szem / nyúl, 1 mg / 24 óra dózis, súlyos hatás  [13]

Bőr- és szemirritáció: szem / nyúl, 1mg / 30S öblítés, súlyos hatású  [13]

Bőr- és szemirritáció: bőr / ember, 2% / 24 óra, enyhe hatás  [13]

Bőr- és szemirritáció: bőr / nyúl, 500 mg / 24 óra, súlyos hatás  [13]

Az expozíciós határértékek

Munkavállalókra vonatkozó adatok: helyi hatások, hosszú távú: DNEL 1 mg / m³, irritáció (légutak). Az általános populációra vonatkozó adatok: helyi hatások, hosszú távú: DNEL 1 mg / m³, irritáció (légúti) [2]

Mennyezeti határ: 2 mg / cu m. Megengedett expozíciós határérték: Z-1. Táblázat: 8 órás idővel súlyozott átlag: 2 mg / cu m [3,5]

Ivóvíz MAC

 

Egyéb információk

A jelenlegi maró hatásnak a legmagasabb csoportjába tartozó alanyok a munkával kapcsolatos sípolás (prevalencia arány = 1,8; 95%; CI: 1,0-3,1) és a rhinitis (prevalencia arány = 1,6; 95%; CI: 1,1-2,4) megnövekedett előfordulásáról számoltak be, de nem voltak mérhető változásai a tüdő működésében.
A maró expozíciós csoportok között nem volt szignifikáns különbség a FEV1-ben, de a legmagasabb két expozíciós csoportba tartozók szignifikánsan megnövelték az FVC-t. [12]

Az emberi mérgezés esetei azt mutatják, hogy a 10 grammos adag szájon keresztül végzetes. A nátrium-hidroxid szájon át történő mérgezése mérgező. A nátrium-hidroxid maró hatású minden szövetre. A koncentrált gőzök a szem és a légzőrendszer súlyos károsodásához vezetnek. A gyermekeknél gyakran előforduló nátrium-hidroxid szájon át történő bevitele súlyos szöveti nekrózist okoz, a nyelőcső szűkületének kialakulásával, amely gyakran halálhoz vezet. A bőrrel való érintkezés kontakt dermatitist, hajhullást, valamint súlyos irritáció miatti nekrózist eredményezhet. A nátrium-hidroxid súlyos mérgezése után a nyelőcsőrák megnövekedett előfordulásáról számoltak be embernél. Állatkísérletek során a bőrrel pH-változáshoz vezető anyagokkal történő hosszú távú dermális érintkezés daganatok kialakulását okozza a súlyos szöveti irritáció és a reparatív sejtnövekedés következtében. Mutagén az emlős szomatikus sejtjeihez. A következő szervek károsodását okozhatja: nyálkahártya, felső légúti traktus, bőr, szem [MSDS]. A daganatokra nem kell számítani, ha megakadályozzák az irritáció hatásait. A nátrium-hidroxid prenatális toxikus hatásairól a mai napig nincsenek releváns vizsgálatok. [13] 

Állati toxicitási adatok

Akut toxicitás (LD50)

LD50 Nyúl dermális 1,350 mg / kg, LD50 Patkány orális 140-340 mg / kg, LD50 Egér ip 40 mg / kg [3,5]

 

Krónikus toxicitás (NOEL, LOEL)

 

Egyéb információk

Bőr- és szemirritáció: szem / majom, 1% / 24 óra: súlyos; szem / nyúl, 400 μg: enyhe; szem / nyúl, 1%: súlyos; szem / nyúl, 50 μg / 24 óra: súlyos [3,8]

A 8,0% -os koncentráció maró hatással volt az állatok bőrére. [10]

Halálosságról számoltak be állatoknál 240 és 400 mg / ttkg orális dózisok mellett. [11]

0,2-0,3 ml 0,5% -os nátrium-hidroxid alkalmazása a gasztrointesztinális szerosára vérnyomásesést és a légzés gátlását eredményezte magas vérnyomású és normotenzív patkányokban. A vizsgált állatok 6 (8%) esetében a pulzus csökkenése is megfigyelhető volt, amelyet az atropin blokkolt. [12]

KÖRNYEZETVÉDELMI SZABVÁNYOK ÉS RENDELKEZÉSEK

REACH / CLP

Veszély!  Az   Európai Unió által jóváhagyott harmonizált osztályozás és címkézés (CLP00) szerint ez az anyag súlyos bőrégési és szemkárosodást okoz.

Ezenkívül a vállalatok által az ECHA által a REACH-regisztrációkban megadott osztályozás azt jelzi,   hogy ez az anyag súlyos szemkárosodást okoz és maró hatású lehet a fémekre.

A REACH regisztrációk szerint:

H314: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H290: Maró hatású lehet a fémekre. H318: Súlyos szemkárosodást okoz.

A CLP-értesítések szerint:

H314: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H290: Maró hatású lehet a fémekre. H318: Súlyos szemkárosodást okoz.

EINECS-rendelet

 

OSHA előírások stb.

 

NFPA veszélyességi osztályozás

Egészség: 3. Súlyos vagy maradandó sérülést okozhat. Gyúlékonyság: 0. Tipikus tűzviszonyok között nem fog égni. Instabilitás: 1. Általában stabil, de emelt hőmérsékleten és nyomáson instabillá válhat. [4]

CLP osztályozás

Veszélyességi osztály és kategória kód: Skin Corr. 1A. Figyelmeztető mondat kódja: H314. Jelző szavak: Veszély. Piktogram: Maró [9]

EGYÉB INFORMÁCIÓK, KÜLÖNLEGES MEGJEGYZÉSEK

Terápiás felhasználások

Állategészségügyi felhasználás: 2% -os szódalúg forró vízben készült oldatát használják fertőtlenítőszerként számos gyakori kórokozó ellen, például a szárnyas kolerát és a pullorum betegséget okozó kórokozók ellen. [3,5]

LÉTREHOZOTT, UTOLSÓ FRISSÍTÉS

Létrehozva: 2018.03.30

Utolsó frissítés: 2020.05.13

HIVATKOZÁSOK

[1] ECHA, Európai Vegyianyag-ügynökség, információk az anyagokról. Hozzáférés:   https://www.echa.europa.eu/web/guest/substance-information/-/substanceinfo/100.013.805  Idézve: 2018.03.30.

[2] ECHA, Európai Vegyianyag-ügynökség, rövid Pfofile. Hozzáférés:  https://www.echa.europa.eu/web/guest/brief-profile/-/briefprofile/100.013.805#collapseSeven  Idézve: 2018.03.30.

[3] Pubchem Open Chemistry Database, Compound Summary. Hozzáférés:  https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/sodium_hydroxide#section=Experimental-Properties  Idézve: 2018.30.30.

[4] Cameo Chemicals, Chemical Datasheet. Hozzáférés:  https://cameochemicals.noaa.gov/chemical/1499  Idézve: 2018.03.30.

[5] TOXNET, Toxikológiai Adathálózat, HSDB. Hozzáférés:  https://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search2/r?dbs+hsdb:@term+@rn+@rel+1310-73-2  Idézve: 2018.03.30.

[6] MeSH. Hozzáférés:  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68002424  Idézve: 2018.04.11.

[7] ILO, Nemzetközi Munkaügyi Szervezet. Hozzáférés:  http://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.display?p_version=2&p_card_id=0360  Idézve: 2018.04.11.

[8] NIOSH, Nemzeti Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Intézet, Hozzáférés:  https://www.cdc.gov/niosh/npg/npgd0565.html  Idézve: 2018.30.30.

[9] ECHA, Európai Vegyianyag-ügynökség, rövid tájékoztató. Hozzáférés:  https://echa.europa.eu/hu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/134413  Idézve: 2018.04.11.

[10] INCHEM, Kormányközi szervezetek kémiai biztonsági információi. Hozzáférés:  http://www.inchem.org/documents/ukpids/ukpids/ukpid26.htm  Idézve: 2018.04.11.

[11] OECD SIDS kezdeti értékelő jelentés. Hozzáférés:  http://www.inchem.org/documents/sids/sids/NAHYDROX.pdf  Idézve: 2018.04.11.

[12] ECHA, Európai Vegyi Ügynökség. Hozzáférés:  https://www.echa.europa.eu/web/guest/registration-dossier/-/registered-dossier/15566/6/2/2  Idézve: 2020.05.13.

[13] Pubchem Open Chemistry adatbázis, hozzáférés a következő címen : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/sodium_hydroxide#section=NIOSH-Toxicity-Dataidézve: 20.05.15  .