β-laktám váz

Source of the photo
http://hu.wikipedia.org/wiki/Penicillin
Author of the description
KÖRINFO

A képen a β-laktám vázas antibiotikumok alap szerkezet látható, az R szubsztituens tulajdonságától függően beszélünk különböző származékokról.